radio-dj_2479610b (1)

رادیو اقتصاد : گفتگو با صاحبنظران صنعت CNG کشور

هفته پایانی دی ماه به مدت یک هفته گفتگو با صاحبنظران صنعت CNG  کشور در انجمن صنفی و کارفرمایی سازندگان تجهیزات گاز طبیعی فشرده سی ان جی و سوخت های جایگزین مربوط به زنجیره تامین صنعت CNG در برنامه چهارسوق رادیو اقتصاد پخش گردید. این برنامه گفتگویی را با شهریار خاشع، امیر خاکی، بهرام توسلی، شهرام اتفاق و نوید خاصه باف انجام داد و بررسی و ضعت صنعت CNG در بخش مواد اولیه، تولید و پس از تولید محور گفتگوهای این صاحبنظران با رادیو اقتصاد بود.

فایل صوتی این گفتگوها به شرح زیر ارایه شده است:

پیش از تولید و مواد اولیه – بخش اول  rate

پیش از تولید و مواد اولیه – بخش دوم  rateraterate

تولید – بخش اول  rate

تولید – بخش دوم raterate

پس از تولید و فروش – بخش اول   rateraterateraterate

پس از تولید و فروش – بخش دوم  raterateraterate