4t234t3

همسان سازی استانداردهای کیفی در بیش از ٢ هزار جایگاه سی ان جی

بررسی و ارزیابی کیفی دو هزار و ٢٧٧ جایگاه عرضه سی ان جی کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد تا پایان امسال انجام می شود.

به گزارش مجله صنعت CNG، مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر همکاری بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش به خبرنگار شانا گفت: طبق برنامه ریزی، این سازمان با بهره گیری از ١٥ شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، استانداردهای فنی و عملیاتی جایگاههای عرضه سی ان جی را بررسی و همسان سازی خواهد کرد.

امیر وکیل زاده اظهار کرد: از این تعداد جایگاه سی ان جی ( ٢٢٧٧ باب)، یکهزار و ٢٣٨ جایگاه بازدید شده و یا در حال رفع نقص است

به گفته وی، از یکهزار و ٢٣٨ جایگاه سی ان جی بازدید شده نیز ٨٦ جایگاه رفع نقص شده است.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: در این بازدیدها ١٦ آیتم مورد بررسی سازمان ملی استاندارد قرار می گیرد.

وکیل زاده تصریح کرد: بیشتر شاخصهای استانداردی شرکت ملی پخش در خصوص جایگاههای سی ان جی مشابه استانداردهای تعریف شده در سازمان ملی استاندارد است و تنها درچند مورد به لحاظ کارشناسی میان سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پخش و سازنده اختلاف دیدگاه وجود دارد که آنها نیز در کمیته فنی بررسی و برطرف می شود.

به گفته وی، با پایان بررسی جایگاههای سی ان جی به وسیله تیم های بازرسی ١٥ شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش و رفع نقص عیب احتمالی در جایگاهها که بهره بردار (جایگاهدار) مسئولیت آن را بر عهده دارد، گواهینامه استاندارد از طرف سازمان ملی استاندارد به آن جایگاه داده می شود.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش بر روابط نزدیک و تعامل بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش تاکید کرد.