article-1019132-0679D4A80000044D-74_468x286

بازنگری استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک

رئیس استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه سازی با اشاره به این که در بخش حمل و نقل، چهار استاندارد وجود دارد، گفت: استانداردهای مصرف سوخت خودروهای سبک بنزینی تاکنون سه بار بازنگری شده و کمیته های کارشناسی بازنگری نهایی در حال تشکیل است و امیدواریم تا ٢ ماه آینده نهایی شود.

مریم مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار شانا در باره بازنگری تازه استاندارد خودروهای سبک اظهار کرد: بازنگری تازه هم اکنون در حال انجام و رفع ابهامها و ایرادهای استاندارد پیشین است و در استاندارد تازه حجم موتور مورد نظر نیست و سطح یا جرم خودروها مدنظر است و کلاس بندی خودروها نیز بر این اساس انجام می شود.

وی با اشاره به این که در کشورهای اتحادیه اروپا در دهه گذشته برای کاهش گازهای گلخانه ای، دی اکسید کربن را هدفگذاری و مصرف سوخت را با آن لحاظ می کنند، تأکید کرد: با توجه به ارتباط مستقیم تولید دی اکسید کربن و مصرف سوخت، این ٢ سناریو در کمیته های شرکت بهینه سازی در حال بررسی است.

رئیس استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت افزود: در کمیته های کارشناسی، تصمیم گیری بر این که برچسب انرژی که بر خودرو زده می شود برحسب میزان مصرف سوخت باشد و مقدار انتشار دی اکسیدکربن در پایین برچسب آورده شود و یا برحسب میزان انتشار دی اکسید کربن باشد و میزان مصرف سوخت در پایین برچسب آورده شود، در حال انجام است.

مهدی نژاد با اشاره به این که براساس ماده ١١ قانون ١٧٧٠، تدوین استانداردهای مصرف سوخت خودرو برعهده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است، یادآور شد: استانداردهای تازه سختگیرانه تر هستند و با توجه به این که استاندارد آلایندگی یورو ٤ است، پایه را براساس میانگین مصرف سوخت خودروهای یورو ٤ قرار می دهد و براساس آن استاندارد تدوین می شود.

وی تصریح کرد: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تلاش می کند که در آینده معیاری را برای مصرف سوخت و تولید میزان دی اکسیدکربن خودروهای سبک موجود در ناوگان در معاینه فنی قرار دهد و پارامترهای موثر این معیار را بررسی کند.

مهدی نژاد با اشاره به این که در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پروژه ای برای پایش استاندارد خودروها تعریف کرده است، گفت: این شرکت در نظر دارد از نمایندگیهای فروش، خودرو را برای آزمایش انتخاب کند زیرا این نمونه خود گویای نمونه واقعی آزمایشگاهی است که پس از آن می توان نتایج آزمایشها را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.

وی با بیان این که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پروژه ای براساس آثار عمر خودرو بر مصرف سوخت داشته است، اظهار کرد: در این پروژه مشخص شد که عمر  روی آلایندگی خیلی بیشتر از مصرف سوخت تأثیر می گذارد و با تعمیرات و نگهداری مناسب، اثر آن نسبت به مصرف بسیار کمتر می شود.