52db732d-fecd-4871-9af8-162519b6fa5b-original

بازرسی ادواری مخازن CNG

ضرورت های بازرسی ادواری و احراز صلاحیت مخازن

بدون شک يکي از مهمترين پارامترهايي که در طراحي يک وسيله نقليه مورد توجه قرار مي گيرد ايمني آن وسيله است. در این میان خودروهاي گاز سوز به دليل استفاده از سيستم پرفشار براي ذخيره سازی سوخت همواره از لحاظ ايمني مورد توجه ویژه و بعضاً محل شک بوده اند. براي حصول اطمينان از ايمن بودن اين خودروها لازم است در دو مقطع زماني شامل دوره ساخت تجهيزات اين خودروها و همچنین دوره کارکرد آنها ملاحظات ايمني مربوطه در نظر گرفته شود.

  • ملاحظلات ایمنی مخازن
  • فشار کاري بالا
  • خستگي ناشي از پر و خالي شدن
  • تشکيل ترک ها و رشد و گسترش آنها
  • خوردگي سطوح داخلي و خارجي مخزن
  • ضربه و سايش
  • گرماي شديد و آتش سوزي
  • نور خورشيد و اشعه ماوراي بنفش.
  • مواد شیمیایی

شرايط کاري ويژه و حساسيت در برابر عوامل محيطي که برخي از آنها در اين بخش مورد اشاره و بررسي اجمالي قرار گرفت، اهميت موضوع بازرسي ادواري مخازن CNG و لزوم در پيش گرفتن رويه اي دقيق و مناسب براي انجام اين امر را روشن مي سازد.

فیلم آموزشی در مورد بازرسی مخازن CNG – قسمت اول

فیلم آموزشی در مورد بازرسی مخازن CNG – قسمت دوم 

فیلم آموزشی در مورد بازرسی مخازن CNG – قسمت سوم

کتاب بازرسی ادواری مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG)