1_8

رويه الزامات كارگاه تبديل

رويه بازرسي و مميزي کارگاههاي تبديل خودروها به گازطبيعي سوز

ماده 1- هدف

هدف از اين رويه تشريح حداقل الزامات ايمني و حداقل الزامات کاري مراکز تبديل (كارگاه هاي تبديل) خودروها به گاز طبيعي سوز و چگونگي بازرسي و مميزي آنها مي باشد.

ماده 2- دامنه كاربرد

اين رويه براي همه مراکز تبديل خودروها به سيستم دوگانه سوز کاربرد دارد.

ماده 3- تعاريف

 1. دفتر ثبت مجوزها: از اين پس منظور دفتر ثبت مجوز در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد.
 2. بازرس: شخص ثالث كه از طرف موسسه استاندارد داراي صلاحيت شناخته شده و پس از اخذ كد ثبت از دفتر ثبت مجوزها مسئول بررسي تطابق مشخصات مرکز تبديل با الزامات ذکر شده در اين رويه و تاييد کليه مسائل و مدارک فني مي باشد.
 3. تبديل کننده: شرکت داراي صلاحيت که در زمينه تبديل خودروها به دوگانه سوز فعاليت دارد.
 4. تکنسين: فرد صاحب صلاحيت که مستقيماً عمليات تبديل خودروها را انجام مي دهد.

ماده 4- مسئوليت

 1. مسئوليت درخواست از بازرس براي بازرسي از مرکز تبديل بر عهده تبديل کننده ميباشد.
 2. مسئوليت صدور گواهينامه مبني بر صلاحيت مرکز تبديل کننده براي تبديل انبوه خودروها بر عهده بازرس مي باشد.
 3. مسئوليت درخواست براي تجديد گواهينامه مرکز تبديل در دوره هاي زماني مشخص شده در اين رويه بر عهده تبديل کننده مي باشد.
 4. مسئوليت تعيين صلاحيت بازرس با موسسه استاندارد مي باشد.
 5. مسئوليت نظارت بر حسن اجرای اين رويه برعهده موسسه استاندارد می باشد.
 6. مسئوليت ارائه كد ثبت به بازرسان داراي صلاحيت از سوي موسسه استاندارد پس از بررسيهاي تكميلي با دفتر ثبت مجوزها مي باشد.
 7. مسئوليـت تغيير و به روزآوری اين رويه بر عهده ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران می باشد.
 8. مسئوليت عدم تخطي از شرايط تاييد شده در گواهينامه هنگام عمليات تبديل انبوه خودروها با تبديل کننده مي باشد.
 9. مسئوليت وارد کردن اطلاعات مربوط به تبديل هر خودرو در نرم افزار NGVIبه عهده تبديل کننده می باشد.

ماده 5- روش اجرا

هر كارگاه تبديل خودرو به سيستم دوگانه سوز که گاز طبيعي فشرده يکي از سوختهاي آن باشد در آغاز كار تبديل خودروها بايد از نظر مطابقت با اصول ايمني و رويه هاي كار مورد بازرسي و مميزي قرار گيرد و پس از آن عمليات بازرسي و مميزي چهار مرتبه در سال تكرار گردد. در صورتي كه در چهار دوره متوالي صحت عملکرد کارگاه توسط بازرس تاييد گردددوره هاي بازرسي و مميزي به يك بار در سال تقليل مي يابد و كافي خواهد بود. در صورتي که در بازديد هاي ساليانه در عملکرد کارگاه نقص عمده (Major) مشاهده گردد، پس از رفع نقص و تاييد بازرس موعد بازديد بعدي بايد سه ماه ديگر تعيين گردد. لازم به ذکر است که در عمليات تبديل خودروها رعايت کليه الزامات استاندارد ملي ايران به شماره 5764 بخش يک و دو ( الزامات ايمني و روشهاي آزمون) الزامي است.

اين بازرسي ها و مميزي ها به دو بخش الزامات ايمني و رويه عملياتي تقسيم بندي مي شوند كه جزئيات آن در ادامه تحت عنوان پيوست الف و ب شرح داده شده است.

پيوست 1لف:

 مجموعه الزامات ايمني جهت كارگاه هاي تبديل و ارائه دهنده خدمات پس از فروش CNG

( بازنگري شماره 2)

موارد مشروحه ذيل برگرفته از استانداردها و آئين نامه هاي معتبر رايج به منظور ايمني کارگاه هاي تبديل و ارائه دهنده خدمات پس از فروش تهيه گرديده است. لازم است موارد فوق از سوي مسئولين کارگاه و نيز کليه پرسنل زيرمجموعه رعايت شوند:

الف ) الزامات ايمني عمومي:

 1. وجود دستگاه تهويه يا هواكش در محيط كار الزامي است.ظرفيت تهويه كارگاه بايد حداقل   به ازاي هر خودرو باشد (سرعت جريان هوا نبايد كمتر از باشد) و قبل از شروع به كار، سيستم تهويه بايد روشن شده و تا انتهاي مدت انجام كار روشن باقي بماند.
 2. كارگران، سرپرستان و ساير افراد، متناسب با نوع كار و سمتي كه در كارگاه دارند، بايد از لباس مناسب با رنگمتفاوت که آرم شرکت در پشت آن نقش بسته باشد استفاده نمايند.
 3. بايد از ورود افراد متفرقه به داخل كارگاه جلوگيري گردد.
 4. در چندين نقطه از محل كار بايد كپسول هاي خاموش کننده، سطل هاي ماسه يا آب جهت اطفاي حريق گذاشته شود
 5. در کليه نقاط كارگاه كشيدن سيگار ممنوع است و بايد از تابلو هاي هشدار دهنده در اين زمينه استفاده گردد.
 6. كارگران بايد از تماس سيلندرهاي گاز و اتصالات آن با دست آلوده به روغن يا گريس خودداري نمايند
 7. در هر كارگاه مستقل بايد وسايل كمك هاي اوليه در جاي مناسب نصب و هميشه در دسترس كارگران باشد.

8- جا نمايي يك كارگاه نصب بايد داراي پنج قسمت اساسي باشد:

الف)  -قسمت مخصوص سفت كاري و جوش كاري. (لازم است عمليات جوش کاري در فضاي خالي از   گاز انجام گردد و به صورت مجزا از محل تبديل خودروها باشد)

ب ) – قسمت مخصوص نصب كيت.

پ )  – قسمت مخصوص تنظيم موتور خودرو.

ج )  – قسمت مخصوص تعمير و نگهداري خودروهاي تبديل شده.

د )  – قسمت مخصوص تست.

9- حداقل افراد مورد نياز در يك كارگاه نصب جهت عمليات اجرايي به صورت زير است:

الف ) – يك نفر تكنسين مكانيك خودرو.

ب ) – يك نفر تكنسين الكترونيك خودرو.

10- كليه افراد حاضر در كارگاه نصب بايد آموزش هاي لازم را در ارتباط با ‍CNG ديده باشند.

11- كارگاه هاي تبديل چهار مرحله در سال بايد مورد بازرسي و مميزي قرار گيرند و در صورت موفقيت در مراحل فوق به سالي يک بار تقليل مي يابد.

12- لازم است نوشته مكتوبي مبني بر اينكه چه افرادي براي تبديل آموزش ديده اند و مجاز به انجام كار  مي باشند در كارگاه و در معرض ديد نصب شود.

13- كليه ابزارهاي اندازه گيري كارگاه بايد مدارك تاييديه كاليبراسيون معتبر را ارائه نمايند.

14- محدوده كارگاه و هر قسمت بيروني مرتبط با آن و نيز كف كارگاه نبايد داراي هيچگونه حفره، چاهك، چاه بدون سيستم تهويه يا بدون دريچه سيستم فاضلاب باشد.

 ب ) الزامات ايمني انبارش و جابجايي :

1- انباري جداگانه براي قرارگيري كليه قطعات دست اول كيت و مخازن در نظر گرفته شود.

2- نحوه چيدمان مخازن بايد به نحوي باشد كه هيچگاه با يكديگر در تماس نباشند.

3- جهت چيدن مخازن در انبار بايد از پالت هاي چوبي يا پالت هاي مخصوص كه داراي روكش لاستيكي مي باشند استفاده گردد.

4- محل هاي نگهداري مخازن بايد از تابش مستقيم نور خورشيد و يا درجه حرارت بالا به دور باشند.

ج ) الزامات ايمني حين كار :

1- بهنگام جابجايي مخازن بايد از دستگاه ليفتراک استفاده گردد و در کليه مراحل نبايد مخزن از روي تکيه گاه لاستيکي اش برداشته يا جدا شود.

2- عمليات تست نشت نبايد در يک محل بسته انجام گردد.

3- به هنگام اجراي هرگونه عمليات (به استثناي تست نشتي)، اتصال باطري خودرو بايد قطع باشد.

4- به هنگام اجراي هرگونه عمليات، ترمز دستي خودرو بايد كاملاً كشيده شده باشد و نيز در جلو و پشت چرخ هاي خودرو از قطعاتي جهت ايستايي خودرو استفاده شود.

5- توصيه مي گردد جهت دسترسي به زير خودرو از جك هاي مخصوص بالابردن خودرو يا سكوهاي شيب دار استفاده گردد.

6- موقع سوخت گيري، خودرو بايد خاموش باشد.

7- در محل هايي كه به هر نحوي گاز وجود دارد از هرگونه عمليات جوشكاري يا برش حرارتي بايد             جلوگيري گردد.

8-(در شرايط خاص و اجباري) هرگونه عمليات جوشكاري يا برش کاري با شعله در محدوده يك متري             مخزن سوخت بايد بعد از خالي نمودن كامل مخزن انجام پذيرد.

9- هر گونه تخليه مخزن بايد در فضاي بيرون از محيط سر بسته كارگاه و به دور از هرگونه منبع ايجاد جرقه         باشد.

10- ورود خودرويي كه داراي نشتي گاز است، قبل از برطرف كردن نشتي به داخل فضاي بسته ممنوع است.

پيوست ب:

دستورالعمل بازرسي و مميزي عمليات تبديل خودرو در كارگاه هاي تبديل

بازرس بايد اطمينان حاصل نمايد كه همه گواهينامه ها، رويه ها و دستورالعمل هاي نصب، بازرسي و آزمون مورد نياز براي عمليات تبديل خودروها در كارگاه وجود دارد و در دسترس مي باشد. گواهينامه ها و دستورالعملها شامل موارد زير مي باشند:

–    نمونه اي از گواهينامه تاييد نمونه براي هر نوع خودرو که در کارگاه تبديل مي گردد.

–    دستورالعمل نصب مخزن.

–    دستور العمل نصب سيستم گاز سوز.

–    گواهينامه تاييد مواد براي لوله ها.

–    نمونه اي از گواهينامه تاييد نمونه براي تمام قطعات و اجزاء سيستم گاز طبيعي فشرده كه در آن كارگاه مورد استفاده قرار مي گيرند.

بازرس بايد با استفاده از روش كنترل اتفاقي اطمينان حاصل نمايد كه اسناد ذكر شده با اجزاء سيستم سوخت گازسوز كه در كارگاه استفاده مي شوند مطابقت دارد. همچنين بازرس بايد تاييد نمايد كه طي يك روش و سيستم صحيح، گزارش نصب براي هر خودرو تهيه و صادر مي شود و در آن مشخصات همه قطعات نصب شده در مجموعه گازسوز شامل نوع، سازنده و شماره تاييديه آن و همچنين نتيجه بازرسي خودروها ثبت مي گردد.

بازرس بايد اطمينان حاصل نمايد كه كاركناني كه كار تبديل روي خودروها را انجام مي دهند با موفقيت آموزشهاي مورد نياز را گذرانده اند. مسئول كارگاه بايد به صورت كتبي اعلام نمايد كه فقط اشخاص آموزش ديده اجازه كار بر روي خودروهاي تبديلي را دارا هستند.

بازرس بايد در خلال عمليات تبديل خودروها موارد زير را بررسي و تاييد نمايد كه مشخصات اعلام شده از طرف سازنده قطعات گازسوز خودرو يا طراح سيستم گازسوز رعايت مي گردد.

–    مخزن گاز طبيعي فشرده از نظر وجود در پوش قبل از عمليات نصب و آغشته بودن سطح داخلي به روغن ضد خوردگي(در صورت عدم وجود شير) ، همچنين بررسي مشخصات خارجي مخزن و عدم وجود هرگونه آسيب و پوشش نامناسب.

–    بازديد رزوه هاي مخزن (در صورتي که مخزن بدون شير به کارگاه تحويل شود).

–    استفاده از مواد درزبندي مناسب براي بستن شير مخزن(در صورتي که مخزن بدون شير به کارگاه تحويل شود).

–    اعمال گشتاور صحيح براي بستن شير مخزن(در صورتي که مخزن بدون شير به کارگاه تحويل شود).

–    نصب صحيح مخزن در صندوق عقب يا بر روي شاسي خودرو.

–    حفاظت مناسب لوله ها و اتصالات سيستم گازسوز در خودرو.

–    نصب و جانمايي صحيح اجزاء سيستم مطابق با رويه تاييد شده نصب.

–    قرار گيري محكم و مناسب لوله ها، كابلها و شيلنگها.

–    حفاظت از خوردگي در تمام مناطقي كه سوراخي ايجاد شده يا عمل نصب انجام گرفته.

–    بازديد تمامي اتصالات الكتريكي كه بطور مناسب جا سازي شده باشند.

–    نصب برچسب مجوز سوخت گيري كه مدت اعتبار استفاده از سيستم گازسوز را تا بازديد بعدي مشخص مي كند، همچنين برچسب سبز رنگ خودرو گازسوز و برچسبي که معرف کارگاه نصب کننده سيستم گاز سوز روي خودرو مي باشد (مطابق استاندارد).

–     وجود يک دفترچه تعميرات و يک دستورالعمل راهنماي بهره برداري براي کار با سيستم سوخت گاز طبيعي در هر خودرو.

–    انجام صحيح آزمون نشت در دو مرحله براي همه خودروها (مرحله اول در فشار 10 الي 30 بار و مرحله دوم در فشار 180 الي 200 بار)

–    بازديد عمكرد خودرو با سيستم سوخت گاز طبيعي و اينكه هيچ علامتي از وجود خطا در سيستم وجود ندارد.

–    بازديد اتصالات گردش آب به رگولاتور و سطح آب سيستم خنك كننده خودرو.

–    آزمون خودرو در حركت (حداقل 8 كيلومتر به تناوب در حالت گازسوز و بنزين سوز).

همچنين بازرس بايد از كاليبره بودن تمام تجهيزات اندازه گيري مورد استفاده در عمليات تبديل اطمينان حاصل نمايد.

 

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران – مدیریت طرح ملی CNG